Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności Osób korzystających z Portalu i zarejestrowanych Użytkowników, a w szczególności zasady ochrony danych osobowych i zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach za pomocą Plików Cookies.

Polityka prywatności określa również zasady ochrony prywatności osób niekorzystających z Portalu, ale pozostających w stosunkach prawnych z Klink International w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami.

Klink International dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.

1. DEFINICJE

 1. Fanpage – strony internetowe prowadzone przez Klink International na portalu https://www.facebook.com/ pod adresem:
  1. https://www.facebook.com/Klinkpl/
 2. Osoba korzystająca z Portalu – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 3. Pliki Cookies – drobne pliki tekstowe umieszczane na dysku twardym komputera lub innego urządzenia elektronicznego – trwale lub tymczasowo – podczas odwiedzin strony internetowej, powiadamiające serwer, że w przeszłości wysyłano już z tego samego urządzenia zapytanie o dany adres strony internetowej.
 4. Portal – internetowy serwis pod adresem https://www.klink.pl/
 5. Polityka prywatności – niniejszy dokument regulujący ochronę prywatności.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
 7. Klink International – "KLINK INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 36, 10-406 Olsztyn, numer KRS: 96989, NIP: 7390206410 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Urządzenie – urządzenie, za pomocą którego Użytkownik i Osoba korzystająca z Portalu korzystają z Portalu, w szczególności komputer, telefon komórkowy, tablet.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana na Portalu, posiadająca konto Użytkownika.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem Portalu:
  1. dane osobowe Użytkowników (osób zarejestrowanych na Portalu, posiadających konto Użytkownika),
  2. dane osobowe Osób korzystających z Portalu (osób niezarejestrowanych na Portalu i nieposiadających konta Użytkownika, ale korzystających z Portalu.
 2. Przetwarzamy następujące dane osobowe w związku z prowadzeniem działalności handlowej i współpracą z kontrahentami – poza Portalem:
  1. dane osobowe osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
  2. dane osobowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale pozostających w stosunkach prawnych z Klink International (przykładowo dane osób, które zakupiły towary w sklepach Klink International i zażądały wystawienia faktury; dane osób, które złożyły reklamacje w związku z towarem/usługą zakupioną u Klink International),
  3. dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych),
  4. dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej).

3. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest "KLINK INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 36, 10-406 Olsztyn, numer KRS: 96989, NIP: 7390206410 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).
  Można skontaktować się z nami między innymi:
  1. pod numerem telefonu: +48 89 532 25 10
  2. pod adresem e-mail: sklep@klink.pl
  3. za pośrednictwem formularza: https://klink.pl/kontakt/
 2. Klink International dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej prywatności i ochrony danych osobowych.

4. KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KLINK INTERNATIONAL NA PORTALU

 1. Przetwarzamy dane osobowe Osób korzystających z Portalu, a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, takie jak:
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty e-mail,
   3. treść zapytania,
  2. cel przetwarzania:
   1. obsługa zapytania skierowanego do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  3. podstawa prawna przetwarzania:
   1. w przypadku obsługi zapytania - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłeś oraz prawnie uzasadnione cele realizowane przez nas, tj. zapewnienie pełnej funkcjonalności Portalu,
   2. w przypadku, gdy w trakcie obsługi zapytania okaże się, że zapytanie może dotyczyć ewentualnego procesu sądowego - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu (jeśli podano),
   3. nazwa firmy (jeśli podano),
   4. adres poczty e-mail,
  2. cele przetwarzania:
   1. cele marketingowe i reklamowe (wysyłka newslettera),
  3. podstawa prawna przetwarzania:
   1. zgoda, którą wyraziłeś/wyraziłaś.
  1. Podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego:
  2. Podane podczas zapisu na newsletter:
 2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników posiadających zarejestrowane konto na Portalu podane przy rejestracji Użytkownika na Portalu:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer telefonu,
  3. adres poczty e-mail,
  4. login do Portalu,
  5. numer NIP (jeśli podano),
  6. numer REGON (jeśli podano),
  7. nazwa firmy (jeśli podano),
  8. adres zamieszkania/miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
  9. dane o szczegółach współpracy handlowej z Klink International,
  1. świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Portalu,
  2. wykonanie umowy, której jesteś stroną, w tym w celu świadczenie usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na Portalu,
  3. wystawienie faktury VAT,
  4. zapewnienie kontaktu z nami,
  5. informowanie Cię o zmianach wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia przez nas,
  6. marketingowy (formułowanie ofert, informowanie o promocjach, kierowanie newslettera),
  7. cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  1. na cele świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych w Portalu oraz realizacji umowy sprzedaży zawartej na Portalu – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną oraz Twoja zgoda,
  2. na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie ciążącego na nas obowiązku prawnego,
  3. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Klink International (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody,
  4. na cele związane z informowaniem Cię o zmianach – nasze prawnie uzasadnione interesy polegające na zapewnieniu pełnej funkcjonalności Portalu,
  5. na cele ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – nasz uzasadniony interes polegający na ochronie swoich praw.
  1. kategorie danych:
  2. cel przetwarzania:
  3. podstawa prawna przetwarzania:

5. KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KLINK INTERNATIONAL POZA PORTALEM

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych poza Portalem:
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. firma,
   3. numer NIP,
   4. numer REGON,
   5. adres prowadzenia działalności,
   6. numer telefonu,
   7. adres e-mail,
   8. dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,
  2. cele przetwarzania:
   1. realizacja zawartej z nami umowy,
   2. kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
   3. realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),
   4. marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach, występowanie z zapytaniem ofertowym,
  3. podstawy prawne przetwarzania:
   1. na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
   2. na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Klink International,
   3. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Klink International (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody.
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres zamieszkania,
   3. numer telefonu,
   4. adres e-mail,
   5. dane o szczegółach współpracy handlowej ze Spółką,
  2. cele przetwarzania:
   1. realizacja zawartej z nami umowy,
   2. kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
   3. realizacja obowiązków podatkowych (w tym wystawienie faktury VAT),
   4. marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach,
  3. podstawy prawne przetwarzania:
   1. na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
   2. na cele wystawienia faktury VAT - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Klink International,
   3. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Klink International (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego działania konieczne jest uzyskanie zgody.
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer telefonu,
   3. adres e-mail,
  2. cele przetwarzania:
   1. realizacja zawartej z nami umowy,
   2. kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
   3. marketing, formułowanie ofert, informowanie o promocjach,
  3. podstawy prawne przetwarzania:
   1. na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,
   2. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą – prawnie uzasadniony interes Klink International (prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej) lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy do konkretnego ziałania konieczne jest uzyskanie zgody.
  1. kategorie danych:
   1. imię i nazwisko,
   2. numer PESEL,
  2. cele przetwarzania:
   1. realizacja zawartej z nami umowy,
   2. kontakt związany z realizacją zawartej z nami umowy,
  3. podstawy prawne przetwarzania:
   1. na cele realizacji umowy, kontaktu związanego z umową - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
  1. W przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
  2. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  3. W przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych):
  4. W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej):

6. KATEGORIE CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KLINK INTERNATIONAL NA FANPAGE'U

 1. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych na Fanpage'u:
  1. imię i nazwisko,
  2. fotografia wizerunku,
  3. aktywność na Fanpage'u (polubienie, skomentowanie zawartości udostępnionej przez Klink International, wystawienie recenzji),
  1. w zakresie Twojej aktywności na Fanpage'u - zarządzenie Fanpag'em,
  2. w zakresie Twojego zapytania skierowanego za pośrednictwem Fanpage'a - obsługa zapytania,
  1. w zakresie Twojej aktywności na Fanpage'u - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnione interesów Klink International polegających na zarządzaniu stroną służącą promocji marki,
  2. w zakresie Twojego zapytania skierowanego za pośrednictwem Fanpage'a - niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Klink International polegających na bieżącym zarządzaniu, komunikacji z klientem, ochronie przed ewentualnymi roszczeniami.
  1. kategorie danych:
  2. cele przetwarzania:
  3. podstawy prawne przetwarzania:

7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Twoje dane będą przez nas przechowywane przez następujący okres:
  1. na cele związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Portalu, w tym obsługi konta Użytkownika na Portalu – do usunięcia konta Użytkownika na Portalu, chyba że istnieją inne cele przetwarzania,
  2. na cele realizacji umowy zawartej z nami – do czasu przedawnienia wszelkich ewentualnych roszczeń związanych z umową, jednakże nie wcześniej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową,
  3. na cele wystawienia faktury VAT – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową zawartą z nami,
  4. na cele marketingu, formułowania ofert, informowania o promocjach, występowania z ofertą, wysyłki newslettera – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy podstawą prawną działania Klink International był jej prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wycofania zgody (jeżeli podstawą działania Klink International była wyrażona przez Ciebie zgoda),
  5. na cele obsługi zapytania w formularzu kontaktowym lub na Fanpage’u - do czasu zakończenia obsługi Twojego zapytania, chyba że Twoje zapytanie dotyczy umowy, którą zawarłeś z nami, produktów lub usług przez nas oferowanych lub innych sytuacji, które mogą wiązać się z ewentualnym procesem sądowym – wówczas Twoje dane będą przechowywane przez okres 10 lat od otrzymania przez nas Twojego zapytania,
  6. w zakresie aktywności na Fanpage'u - do czasu usunięcia przez Ciebie lub przez Klink International skutków Twojej aktywności na Fanpage'u.

8. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Masz prawo do:
   1. żądania dostępu do danych – masz prawo zwrócić się do nas o udzielenie wszelkich informacji o Twoich danych,
   2. żądania sprostowania danych – gdy Twoje dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Twoim żądaniu dokonamy ich sprostowania,
   3. żądania usunięcia danych – masz prawo zażądać usunięcia danych z naszych baz,
   4. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – masz przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Twoich danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który dane będą przez nas przechowywane,
   5. wniesienia sprzeciwu:
    • wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Klink International. W sprzeciwie należy opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych,
    • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego,
   6. przeniesienia danych – masz prawo zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
   7. wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku (jeśli podstawą przetwarzania była zgoda) zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane jest nieprawidłowy, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Klink International nie stosuje zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. Klink International korzysta na Portalu z Plików Cookies na zasadach opisanych niżej.

9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  1. Dane osobowe podajesz nam dobrowolnie. Odmowa podania danych koniecznych do zawarcia umowy z Klink International może uniemożliwić jej zawarcie. Odmowa podania danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail), może spowodować trudności w kontakcie związanym z realizacją umowy lub obsługą zapytania. W pozostałym zakresie odmowa podania danych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami.

10. ŹRÓDŁO I ODBIORCY DANYCH

  1. Twoje dane zostały pozyskane z następujących źródeł:
   1. bezpośrednio od Ciebie,
   2. z ogólnodostępnych źródeł – takich jak bazy CEIDG,
   1. bezpośrednio od Ciebie,
   1. bezpośrednio od Ciebie,
   2. od podmiotu, w imieniu którego zostałeś/zostałaś wyznaczony/a do kontaktu,
   3. z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS,
   1. od podmiotu, do którego reprezentacji jesteś uprawniony/a,
   2. z ogólnodostępnych źródeł – takich jako bazy KRS.
   1. w przypadku danych przetwarzanych na Portalu (danych osobowych Użytkowników i Osób korzystających z Portalu) bezpośrednio od Ciebie,
   2. w przypadku danych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą przetwarzanych poza Portalem:
   3. w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przetwarzanych poza Portalem:
   4. w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu w imieniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, jednoosobowych działalności gospodarczych) przetwarzanych poza Portalem:
   5. w przypadku osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) przetwarzanych poza Portalem:
  2. Twoje dane mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
   1. wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
   2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
   3. agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz, w tym podmiotom prowadzącym w naszym imieniu Fanpage,
   4. agentom prowadzącym sklepy pod marką Klink International,
   5. organom administracji publicznej,
   6. operatorom płatności,
   7. podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
   8. podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
   9. naszym podwykonawcom.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

11. PLIKI COOKIES

Zgoda na korzystanie z cookies.

Aby nasza strona internetowa mogła prawidłowo funkcjonować, korzystamy z cookies. Aby uzyskać Państwa ważną zgodę na wykorzystanie i przechowywanie cookies w przeglądarce, z której korzystają Państwo w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, oraz aby odpowiednio to udokumentować, korzystamy z platformy zarządzania zgodą: CookieFirst. Technologia ta jest dostarczana przez Digital Data Solutions BV, Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH, Amsterdam, Holandia. Strona internetowa: https://cookiefirst.com zwana dalej CookieFirst.

Po wejściu na naszą stronę internetową nawiązywane jest połączenie z serwerem CookieFirst, aby umożliwić nam uzyskanie od Państwa ważnej zgody na korzystanie z niektórych cookie. Następnie CookieFirst zapisuje w Państwa przeglądarce adres cookie, aby móc aktywować tylko te cookie, na które wyrazili Państwo zgodę i odpowiednio to udokumentować. Przetworzone dane są przechowywane do momentu upływu ustalonego wcześniej okresu przechowywania lub do momentu, w którym zażądają Państwo usunięcia danych. Niezależnie od powyższego mogą obowiązywać pewne obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania.

CookieFirst służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z serwisu cookies. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Umowa o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z CookieFirst. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych, która zapewnia, że dane osób odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

Pliki dziennika serwera

Nasza strona internetowa i CookieFirst automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Gromadzone są następujące dane:

 • Twój status zgody lub wycofanie zgody
 • Twój zanonimizowany adres IP
 • Informacje o Państwa przeglądarce
 • Informacje o Państwa urządzeniu
 • Data i godzina wizyty na naszej stronie internetowej
 • Adres url strony internetowej, na której zapisałeś lub zaktualizowałeś swoje preferencje dotyczące zgody
 • Przybliżona lokalizacja użytkownika, który zapisał swoje preferencje dotyczące zgody
 • Uniwersalny unikalny identyfikator (UUID) osoby odwiedzającej witrynę, która kliknęła baner cookie.