Kariera

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH

I. INFORMUJEMY, ŻE ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI:

 1. imion i nazwiska,
 2. numeru PESEL,
 3. daty i miejsce urodzenia,
 4. adresu zameldowania,
 5. numeru telefonu,
 6. adresu e-mail,
 7. wizerunku (fotografii twarzy).

jest "KLINK INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 36, 10-406 Olsztyn, numer KRS: 96989, NIP: 7390206410 której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Spółka”).

Można skontaktować się z nami między innymi:

 1. pod numerem telefonu: +48 89 532 25 10
 2. pod adresem e-mail: sklep@klink.pl
 3. za pośrednictwem formularza: https://klink.pl/kontakt/

CELE, DLA KTÓRYCH BĘDZIEMY PRZETWARZALI PANI/PANA DANE

II. PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 1. rozważenie Pani/Pana CV w bieżącym procesie rekrutacji,
 2. rozważenie Pani/Pana CV w innych oraz przyszłych procesach rekrutacji (jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to zgodę).

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH SĄ NASTĘPUJĄCE:

 1. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli Pani/Pan ją wyraził/a),
 2. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę (cel rekrutacji pracowników).

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANYCH

IV. PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZEZ NAS PRZECHOWYWANE:

 1. w przypadku, gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na rozważenie Pani/Pana CV w bieżącym procesie rekrutacji – do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji,
 2. w przypadku, gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na rozważenie Pani/Pana CV nie tylko w bieżącym procesie rekrutacji, ale też w innych oraz przyszłych procesach rekrutacji - do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie,
 3. w przypadku, gdy nie wyraził/a Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych – do czasu zakończenia bieżącego procesu rekrutacji.

PRAWA, KTÓRE CI PRZYSŁUGUJĄ

V. MA PANI/PAN PRAWO DO:

 1. żądania dostępu do danych – ma Pani/Pan prawo zwrócić się do kierownika Działu Kadr, który udzieli Pani/Panu wszelkich informacji o Pani/Pana danych,
 2. żądania sprostowania danych – gdy Pani/Pana dane są już nieaktualne czy nieprawdziwe, po Pani/Pana żądaniu dokonamy ich sprostowania,
 3. żądania usunięcia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać usunięcia Pani/Pana danych z naszych baz,
 4. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania – ma Pani/Pan przykładowo prawo żądania od nas usunięcia części Pani/Pana danych, żądania ograniczenia korzystania z nich tylko do niektórych celów, czy żądania ograniczenia czasu, przez który Pani/Pana dane będą przez nas przechowywane,
 5. wycofania zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w dowolnym momencie – w takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przeniesienia danych – ma Pani/Pan prawo zażądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, które przetwarzamy na tej podstawie, że jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę. W sprzeciwie powinna Pani/Pan opisać swoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Pani/Pana danych,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pani/Pan, że sposób w jaki przetwarzamy Pani/Pana dane jest nieprawidłowy, może Pani/Pan złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

VI. PANI/PANA DANE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE NASTĘPUJĄCYM PODMIOTOM:

 1. wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną naszych systemów,
 2. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe i prawne,
 3. agencjom marketingowym świadczącym usługi na naszą rzecz,
 4. podmiotom utrzymującym nasze wirtualne serwery i świadczącym na naszą rzecz usługi hostingowe,
 5. organom administracji publicznej.

 

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji dostępny jest po adresem: rekrutacja-zgoda.pdf